ค่าขนส่งกับการสั่งสินค้าจากจีน

ค่าขนส่งกับการสั่งสินค้าจากจีน

สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์จากประเทศจีน สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง RV 24 min 1200x329 1024x281

งวดที่ 1

เฉพาะค่าสินค้า

+

งวดที่ 2

ค่าขนส่งในจีน+จีน-ไทย+ค่าขนส่งในไทย

=

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง                                          768x772

คำนวณค่าขนส่ง จากจีนมาไทย

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

บริการค่าขนส่ง
การสั่งสินค้าจากจีนระดับสมาชิก

บริการค่าขนส่งการสั่งสินค้าจากจีนระดับสมาชิก

สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง                     768x716
สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง                768x716
สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์จากประเทศจีน สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง khjfasas2f 03 768x716
สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์จากประเทศจีน สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง khjfasas2f 04 768x716

* ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิล
หากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำจะถูกคิดที่ 150 บาท

* ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิลหากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำจะถูกคิดที่ 150 บาท

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท
ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาทค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง
คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

มอก. คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มีการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด
มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค และคุณภาพสมราคา
เช่น หมวกนิรภัย, ทิชชู่เปียก, ตุ๊กตา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทำไมสินค้ามอก.ถึงมีค่าขนส่งแพงกว่าสินค้าทั่วไป?
การดำเนินการมีหลายขั้นตอนกว่าสินค้าชนิดอื่นๆ
ทีมงานต้องมีการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนดำเนินการขนส่ง
มีโอกาสที่กรมศุลกากรจะตรวจเข้มและทำให้การขนส่งล่าช้า

** Alibabaeasy ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท **

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง 
นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 
10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 
3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน เท่าของค่าขนส่ง

มอก
คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค และคุณภาพสมราคา
เช่น หมวกนิรภัย
ทิชชู่เปียกตุ๊กตาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทำไมสินค้ามอก.ถึงมีค่าขนส่งแพงกว่าสินค้าทั่วไป?
การดำเนินการมีหลายขั้นตอนกว่าสินค้าชนิดอื่นๆ ทีมงานต้องมีการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนดำเนินการขนส่งมีโอกาสที่กรมศุลกากรจะตรวจเข้ม และทำให้การขนส่งล่าช้า

** Alibabaeasy ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท **

ระดับสมาชิกการใช้บริการ Alibabaeasy

ระดับ CLASSIC ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท

ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท

ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท

ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000บาท

ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

ค่าขนส่งการสั่งสินค้า
จากจีนมาไทย

บริการค่าขนส่งการสั่งสินค้าจากจีนระดับสมาชิก

สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง rate price alibabaeasy 72dpi 01 e1502954032417

หมายเหตุ
ตามเกณฑ์ Logistic สากล เมื่อนำราคาค่าขนส่ง
ทั้ง 2 หน่วย มาเทียบกันแล้วราคาค่าขนส่งในหน่วยใด
มีค่าน้อยกว่าจะถูกตัดไปใช้หน่วยที่มีค่ามากกว่า
เป็นหลัก

ตัวอย่าง
สินค้า A หนัก 2 กิโลกรัม
มีขนาดความกว้าง 50 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. 
เป็นสินค้าทั่วไป และขนส่งทางเรือ

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากน้ำหนัก
ราคาค่าขนส่ง = น้ำหนักสินค้าจริง x อัตราขนส่ง 
= 2 x 69 = 138 บาท
ดังนั้น ค่าขนส่งหากคิดจากน้ำหนักเท่ากับ 138 บาท

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากปริมาตร
ขั้นที่ 1 คำนวณหาปริมาตรของสินค้า
จากขนาดของสินค้าก่อน
(กว้าง xยาว x สูง ) / 1,000,000 = ปริมาตรสินค้า
(50 x 30 x 30 ) / 1,000,000 = 0.045 ลูกบาศก์เมตร
ขั้นที่ 2 คำนวณค่าขนส่งจากปริมาตรราคาค่าขนส่ง 
= ปริมาตรสินค้า x อัตราค่าขนส่ง 
= 0.045 x 6400 = 288บาท
ค่าขนส่งหากคิดจากปริมาตรเท่ากับ 288 บาท

ดังนั้น :: สินค้า A จะมีค่าขนส่งจากจีนมาไทย
คือ 288 บาท ตามค่าขนส่งหน่วยปริมาตร

สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง rate price alibabaeasy 72dpi 01 e1502954032417

หมายเหตุ
ตามเกณฑ์ Logistic สากล เมื่อนำราคาค่าขนส่ง
ทั้ง 2 หน่วย มาเทียบกันแล้วราคาค่าขนส่งในหน่วยใด
มีค่าน้อยกว่าจะถูกตัดไปใช้หน่วยที่มีค่ามากกว่า
เป็นหลัก

ตัวอย่าง
สินค้า A หนัก 2 กิโลกรัม
มีขนาดความกว้าง 50 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. 
เป็นสินค้าทั่วไป และขนส่งทางเรือ

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากน้ำหนัก
ราคาค่าขนส่ง = น้ำหนักสินค้าจริง x อัตราขนส่ง 
= 2 x 69 = 138 บาท
ดังนั้น ค่าขนส่งหากคิดจากน้ำหนักเท่ากับ 138 บาท

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากปริมาตร
ขั้นที่ 1 คำนวณหาปริมาตรของสินค้า
จากขนาดของสินค้าก่อน
(กว้าง xยาว x สูง ) / 1,000,000 = ปริมาตรสินค้า
(50 x 30 x 30 ) / 1,000,000 = 0.045 ลูกบาศก์เมตร
ขั้นที่ 2 คำนวณค่าขนส่งจากปริมาตรราคาค่าขนส่ง 
= ปริมาตรสินค้า x อัตราค่าขนส่ง 
= 0.045 x 6400 = 288บาท
ค่าขนส่งหากคิดจากปริมาตรเท่ากับ 288 บาท

ดังนั้น :: สินค้า A จะมีค่าขนส่งจากจีนมาไทย
คือ 288 บาท ตามค่าขนส่งหน่วยปริมาตร

ค่าจัดส่งสินค้าในประเทศไทย

ค่าจัดส่งสินค้าในประเทศไทย

สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง alibabaeasynim 25 768x1030

Nim Express

สำหรับท่านที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)

ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • สินค้าชิ้นเล็ก ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-709-6293
 • สินค้าชิ้นใหญ่ หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • สงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึง
ศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • .สินค้าที่มีความยาวขนาด 1.7 เมตร
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

Nim Express สำหรับท่านที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • สินค้าชิ้นเล็ก ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4
  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-709-6293
 • สินค้าชิ้นใหญ่ หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2
  ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • สงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง
  อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า ของ Nim Express
ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim Express จะติดต่อท่าน
เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • .สินค้าที่มีความยาวขนาด 1.7 เมตร
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง
สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง alibabaeasykerry 768x1030

Kerry express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry Express ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว/ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น
  กว้าง 80 ซ.ม. + 60 ซ.ม. + 30 ซ.ม. = 170 เซนติเมตร
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทย ด้วย Kerry Express
  และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย ด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

Kerry express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry Express
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว/ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง
  รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น
  กว้าง 80 ซ.ม. + 60 ซ.ม. + 30 ซ.ม. = 170 เซนติเมตร
 • เนื่องด้วย Kerry Express
  ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
  ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 02 min 1200x707 1024x603 768x452

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลา
  ดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้
  ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
  หากมาถึงไทยแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้า
  ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน
  ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึง
  ตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  มีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น
  สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน
และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้
เท่านั้น**

ยิ่งสั่งเยอะ ยิ่งคุ้ม

ยิ่งสั่งเยอะ ยิ่งคุ้ม

อัตราค่าขนส่ง ระดับสมาชิก สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง exchange rate image